www.americanmotors.pl

§ 1 Definicje

 1. Serwis/Sklep internetowy – serwis internetowy w domenie www.americanmotors.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;
 2. Sprzedawca/ Usługodawca – American Motors Sp. z o.o., ul. Lucjana Rydla 6, 30-130 Kraków, NIP 6772451668, REGON 385703460, KRS: 0000832263;
 3. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług Serwisu;
 4. Rejestracja – proces zakładania Konta przez Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny;
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;
 6. Strony – Sprzedawca i Kupujący lub Usługodawca i Użytkownik;
 7. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu, za pomocą, której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
 8. Klient/ Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, w tym również Konsument;
 9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Klient Przedsiębiorca Posiadający Uprawnienia Konsumenta (KPPUK)- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
 13. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną- Umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu;
 14. Towary – towary oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę;
 15. Regulamin – niniejszy regulamin;

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu www.americanmotors.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy oraz zasady postępowania reklamacyjnego a także reguluje kwestie związane z prowadzeniem sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu.
 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik przed zawarciem Umowy Sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 7. Użytkownik może skontaktować się ze Usługodawcą pod adresem e-mail: biuro@americanmotors.pl lub numerem telefonu: +48601770780 albo wykorzystać formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie ze Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: 
 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, 
 2. dostęp do poczty elektronicznej, 
 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript. 
 1. Korzystanie ze Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
 2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
 6. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu.
 2. Treści i grafiki umieszczone w Serwisie są chronione prawami autorskimi i mogą być  własnością Usługodawcy. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy. 
 3. Wszystkie wymienione Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi Usługodawcy.
 4. Wykorzystanie przez Użytkownika treści umieszczonych w Serwisie bez zgody Usługodawcy, może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za naruszenie praw własności intelektualnej. 
 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

§ 4 Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:
  1. dokonywania zakupów za pomocą Serwisu,
  2. założenia Konta pozwalającego na zapisywanie historii swoich zamówień oraz modyfikację danych,
  3. przeglądania treści i zdjęć udostępnionych w ramach Serwisu, 
  4. przeglądania Towarów,
  5. dodawania opinii na temat Serwisu, 
  6. skorzystania z formularza kontaktowego udostępnionego na stronie,
  7. udostępniania treści dostępnych w Serwisie w mediach społecznościowych.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z poszczególnych Usług Serwisu przez Użytkownika.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Usług Serwisu przez Użytkownika.
 4. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 5. Usługa dokonywania zakupu dostępna jest zarówno dla osób posiadających Konto jak i bez konieczności zakładania Konta. 
 6. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. 
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. wycofania niektórych Towarów ze sprzedaży,
 2. zmiany cen oraz ilości Towarów w sklepie internetowym,
 3. wprowadzania nowych Towarów w sklepie internetowym,
 4. przeprowadzania akcji promocyjnych na poszczególne Towary.

§ 5 Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 2. Sprzedawca posiada w swojej ofercie zarówno Towary nowe jak i używane.
 3. Produkty używane są opisane w taki sposób, aby móc odróżnić je od produktów używanych. Każdy Kupujący ma możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami sprzedawanych Towarów. 
 4. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 
 6. Wystawione w Sklepie Internetowym Towary nie stanowią oferty a zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży o treści zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Przez Umowę Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towarów objętych zamówieniem i wydać mu je, a Kupujący zobowiązuje się Towary objęte zamówieniem odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
 8. W celu realizacji zakupów należy wypełnić formularz zakupu. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru zarówno w zakresie rodzaju oraz ilości. Każdy z wybranych Towarów należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Towaru oraz metody płatności. Na ostatnim etapie Użytkownik jest informowany o łącznej wartości wybranych Towarów oraz kosztów dostawy a także o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
 10. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
 11. Każde zamówienie złożone przez Klienta potwierdzone jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez Użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 12. W przypadku kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych.
 13. Towary wysyłane są do klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty lub od dnia złożenia zamówienia w przypadku towarów opłacanych za pobraniem.
 14. Jeżeli nastąpią nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwią dostawę w terminie wskazanym w pkt. 13 Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia nowego terminu umowy lub zwrotu pieniędzy. 
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania programów lojalnościowych, promocji i konkursów, których zasady będą każdorazowo regulowane w odrębnych dokumentach prezentowanych w Serwisie. 
 16. Sprzedawca prezentuje w Serwisie również usługi  serwisowe. W celu zamówienia usługi i realizacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu dokonania wyceny i zamówienia usługi. 

§ 6 Dostawy

 1. Sprzedawca dostarcza Towary na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący, poza wyjątkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Koszt przesyłki dla zamówienia, którego wartość wynosi m.in. 400,00 zł (bez kosztów wysyłki) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Sprzedawca. 
 4. Kupujący zapewnia następujące metody dostawy:
  1. dostawa na terenie Polski i poza granicami kraju za pośrednictwem przewoźnika DPD,
  2. dostawa na terenie Polski za pośrednictwem Inpost Paczkomaty,
  3. dostawa na terenie Polski za pośrednictwem Inspost Kurier, 
  4. odbiór osobisty w sklepie (bezpłatnie) American Motors Sp. z o.o., ul. Lucjana Rydla 6, 30-130 Kraków w godzinach pracy sklepu. 
 5. W celu wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia szczegółów i kosztów dostawy. Koszt dostawy może być inny dla każdego z krajów.
 6. Wysyłka Towarów odbywa się od poniedziałku do piątku. 
 7. Dostawa towaru następuje w przeciągu od 1 do 14 dni roboczych od dnia wysyłki towaru.
 8. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru jest on zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu Towaru do Sprzedającego tj. kosztów przesyłki zwrotnej. Poniższe postanowienia określone w ust. 8-11 dotyczą również sytuacji, w której koszt dostawy Towarów był pokrywany przez Kupującego (darmowa dostawa).
 9. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru, Sprzedawca wezwie go do wykonania umowy tj. zapłaty ceny oraz pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę tj. kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy oraz kosztów ponownej przesyłki. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Sprzedawcę terminu, może on odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i dochodzić zwrotu poniesionych kosztów tytułem odszkodowania za niewykonanie umowy. 
 10. W przypadku poinformowania Sprzedającego o prośbie ponownej przesyłki jej koszty pokrywa Kupujący. Sprzedający może zastrzec ponowną wysyłkę Towaru dopiero po uiszczeniu przez Kupującego kosztów przesyłki zwrotnej oraz kosztów ponownej przesyłki. 
 11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego i rezygnacji z ponownej przesyłki Towarów, Sprzedawca zwróci mu środki, pomniejszone o poniesione koszty związane z nieodebraniem przesyłki, w tym koszty przesyłki Towarów do kupującego oraz koszty przesyłki zwrotnej do Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego oświadczenia przez Kupującego.

§7 Warunki i metody płatności

 1. Ceny podane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny podane na stronie nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Sprzedawca zapewnia następujące metody płatności:
 1. płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl,
 2. płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego,
 3. płatność za pobraniem,
 4. płatność przy odbiorze osobistym.
 1. Kupujący, który nie dokonał płatności przy realizacji zamówienia albo który wybrał metodę płatności przelewem tradycyjnym,  zobowiązany jest do dokonania płatności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy 2-dniowy termin na dokonanie płatności. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca odstąpi od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§8 Reklamacja (Rękojmia za wady Towaru)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.
 2. Rękojmia obejmuje również Towary używane, z zaznaczeniem, że rękojmią nie są objęte uszkodzenia lub wady, o których Sprzedawca poinformował Kupującego chociażby poprzez opis produktu dostępny w Serwisie. W przypadku, w którym żądanie Kupującego będzie dotyczyło wad, o których Sprzedawca informował, lub które bezpośrednio wynikają z okoliczności, o których klient został poinformowany (np. okres eksploatacji), Sprzedawca może odmówić realizacji uprawnienia z tytułu rękojmi. 
 3. W przypadku ujawnienia wady Towaru, Konsument może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie albo
 2. zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Konsument musi złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia wykrycia wady będącej podstawą rękojmi.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Konsumenta. 
 4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 5. Reklamacje należy złożyć poprzez złożenie oświadczenia pocztą tradycyjną lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. 
 6. Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu bądź na innym wzorze, zawierającym wszystkie istotne elementy oświadczenia o reklamacji. 
 7. Towar objęty reklamacją należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (np. faktura, wydruk potwierdzający zamówienie, wydruk z konta bankowego) i odesłać lub dostarczyć pod adres:

American Motors Sp. z o.o., ul. Lucjana Rydla 6, 30-130 Kraków.

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwego Towaru, wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu, Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się że żądanie Konsumenta uznano za uzasadnione.
 2. Koszty dostawy Towaru objętego rękojmią w związku z postępowaniem reklamacyjnym ponosi Sprzedawca. 
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. Wyłączenie to dotyczy również KPPUK.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz KPPUK, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu zwracanego Towaru do Sprzedawcy. 
 2. Termin określony w ust. 1 liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub KPPUK, wskazaną przez niego osobę trzecią lub osobę, której skutecznie doręczono przesyłkę pod adresem Konsumenta lub KPPUK. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument lub KPPUK może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Konsument lub KPPUK może również skorzystać z  formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem maila: biuro@americanmotors.pl albo w formie papierowej i wysłane na adres: 

American Motors Sp. z o.o., ul. Lucjana Rydla 6, 30-130 Kraków.

 1. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta lub KPPUK prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub KPPUK potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Konsument lub KPPUK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi lub KPPUK dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego Towaru. 
 4. Jeżeli Konsument lub KPPUK, wybrał inny sposób dostawy Towarów niż sposób najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta lub KPPUK dodatkowych kosztów. 
 5. Konsument lub KPPUK, który odstąpił od Umowy zobowiązany jest do odesłania Towaru w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. 
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub KPPUK, chyba, że Konsument lub KPPUK wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta lub KPPUK z żadnym kosztem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub KPPUK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub KPPUK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub KPPUK. 
 8. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument lub KPPUK. 
 9. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.
 10. Jednocześnie informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje w wypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. oleje samochodowe oraz w innych wypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Przy zawieraniu Umowy Sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru Klient przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe w celu realizacji Umowy Sprzedaży (w tym wykonania Umowy Sprzedaży, dostawy Towarów, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu Towaru sprzedanego Klientowi przez Sprzedawcę zgodnie z Umową Sprzedaży, płatności za Towar sprzedany Klientowi przez Sprzedawcę zgodnie z Umową Sprzedaży).
 3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, w tym administratora danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych przez Użytkowników, okresu przechowywania danych osobowych Użytkowników, praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

§ 11 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:
  1. nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika,
  2. awarii sprzętu Użytkownika,
  3. działań lub zaniechań Użytkowników.
 1. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.
 3. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w biuro@americanmotors.pl 
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.02.2021
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje klientów poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.  Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej informacje o zmianach w Regulaminie.  
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie. 
 5. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Konsument może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Sprzedawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.
 6. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Konsumenta.
 8. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązującym, pierwszeństwo mają przepisy prawa. 
 9. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 
  1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;
  2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; 
  3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 2. Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący Konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@americanmotors.pl

Dbamy o Twoją prywatność

Używamy plików cookies w celu usprawnienia działania witryny oraz prezentowania usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb, jak również do personalizowania reklam. Klikając przycisk "Zaakceptuj i Zamknij" wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu plików cookies i przetwarzaniu Twoich danych zapoznaj się z naszą